اللهمّ اجْعلنی فیهِ من المُتوکّلین علیکَ واجْعلنی فیهِ من الفائِزینَ لَدَیْکَ واجْعلنی فیهِ من المُقَرّبینَ الیکَ بإحْسانِکَ یاغایَهَ الطّالِبین.

خدایا قرار بده مرا در این روز از متوکلان به درگاهت و  قرار بده  مرا در آن از کامروایان حضرتت و قرار بده  مرا در آن از مقربان درگاهت به احسانت اى نهایت همت جویندگان.