این رقم نسبت به مدت مشابه سال‌قبل از آن ۱۰۳‌درصد افزایش داشته‌است. در ماه‌های ژانویه تا مارس سال‌۲۰۲۳ تجارت دو کشور ۱۳.۶‌میلیون دلار اعلام‌شده بود. رشد دو برابری تجارت ایران و آمریکا در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۴ در حالی است که در ۱۲ ماهه سال‌گذشته نیز تجارت دو کشور با رشد ۸‌درصدی مواجه‌شده به ۶۱.۲‌میلیون دلار رسیده بود. بر اساس این گزارش در سه ماه نخست ۲۰۲۴ صادرات آمریکا به ایران رشد ۷۷‌درصدی داشته‌است. در سه‌ماهه نخست سال‌۲۰۲۳ بالغ بر ۱۳.۴‌میلیون دلار کالا از آمریکا به ایران صادرشده بود که این رقم در مدت مشابه امسال به ۲۳.۸‌میلیون دلار افزایش یافته‌است. واردات این کشور از ایران در سه‌ماهه نخست امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال‌قبل ۲۰‌برابر شده و از ۰.۲‌میلیون دلار در سه‌ماهه سال‌۲۰۲۳ به ۳.۹‌میلیون دلار در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۴ رسیده‌است. میزان تجارت ایران و آمریکا در مقایسه با کل مبادلات تجاری دو کشور با جهان رقم قابل‌توجهی نیست. ایران در بین مقاصد صادراتی آمریکا در سه‌ماهه ۲۰۲۴ رتبه۱۵۲ را به خود اختصاص داده‌است.