میزان بارگیری کالاهای نفتی در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی طی سال‌گذشته، معادل ۸۱‌میلیون و ۷۹۰‌هزار و ۴۶۸ تن، میزان بارگیری کالاهای غیرنفتی ۷۴‌میلیون و ۹۰‌هزار و ۶۲۱‌تن و مجموع بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۱۵۵‌میلیون و ۸۸۱‌هزار و ۸۹‌تن بوده‌است که در مجموع حاکی از رشد ۸‌درصدی در بخش کالاهای نفتی، رشد ۲۳‌درصدی در بخش کالاهای غیرنفتی و رشد ۱۵‌درصدی در بخش کالاهای نفتی و غیرنفتی است.

جمع تخلیه‌‌‌‌‌‌وبارگیری کالاهای نفتی از ابتدای سال‌۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه همان سال، معادل ۱۱۱‌میلیون و ۴۰۳‌هزار و ۸۷۱‌تن و جمع تخلیه ‌‌‌‌‌‌و بارگیری کالاهای غیرنفتی ۱۲۵‌میلیون و ۱۰۸‌هزار و ۳۶۹‌تن بوده؛ همچنین مجموع تخلیه‌‌‌‌‌‌و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در مدت مذکور معادل ۲۳۶‌میلیون و ۵۱۲‌هزار و ۲۴۰‌تن بوده که حاکی از رشد ۶‌درصدی در بخش تخلیه‌‌‌‌‌‌وبارگیری کالاهای نفتی، رشد ۱۳‌درصدی در بخش تخلیه‌‌‌‌‌‌ و بارگیری کالاهای غیرنفتی و رشد ۱۰‌درصدی در بخش تخلیه‌‌‌‌‌‌وبارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی نسبت به‌‌‌‌‌‌مدت مشابه سال‌گذشته‌‌‌‌‌‌است.

تخلیه‌‌‌‌‌‌وبارگیری صورت‌گرفته در بخش عملیات کانتینری نیز در سال‌۱۴۰۲، معادل ۲‌میلیون و ۶۸۱‌هزار و ۳۸۵ ای‌‌‌‌‌‌تی‌‌‌‌‌‌یو بود که در قیاس با عملیات کانتینری طی مدت مشابه سال‌گذشته، رشد ۵‌درصدی را نشان‌‌‌‌‌‌می‌دهد.