تخصیص ارز نیمایی به ۴ نهاده  جایگزین کنجاله سویا  در  بازارگاه