به گزارش شاتا، یونس الستی، دستوری خطاب به روسای سازمان‌های استانی صنعت، معدن و تجارت صادر کرد. در این دستور آمده است: «با توجه به شرایط کنونی کشور و لزوم برنامه‌ریزی دقیق در دستگاه‌های متولی و موثر در بازرگانی خارجی و به‌ویژه کارت‌های بازرگانی، مقتضی است دقت کامل در فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی اعمال شود. همچنین تمامی پرونده‌های مربوط به کارت‌های بازرگانی فعال و غیرفعال به ترتیب زمان صدور مجددا در مدت زمان حداکثر یک ماه مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت نسبت به تعلیق یا ابطال کارت مربوطه اقدام و گزارش نتایج حاصل را در پایان هر هفته به دفتر هماهنگی امور استان‌های این معاونت ارسال کنید.»