محمد لاهوتی افزود: با تصمیمات اخیر ارزی، صادرکنندگان با چهار روش می‌توانند ارز خود واگذار کنند؛ اما در همه موارد باید عملیات انجام‌شده در سیستم نیما ثبت شود. لاهوتی خاطرنشان کرد: بر این اساس مشخص می‌شود ارز واردات کالا از چه محلی تامین شده و همچنین از اینکه ارز حاصل از صادرات در اختیار واردات غیرقانونی و خروج سرمایه قرار نگیرد، پیشگیری می‌کند.