نحوه صدور صحیح صورت حساب‌های الکترونیکی با الگوی ارز