بانک مرکزی یمن معامله با  ۱۳ بانک را ممنوع کرد

 او افزود: این تصمیم به دلیل نقض قوانین جاری بانک مرکزی در صنعا توسط بانک‌‌‌ها و نهادها، انجام فعالیت‌‌‌های بانکی بدون مجوز و نقض مقررات پول‌شویی و تامین مالی تروریسم است. بانک مرکزی یمن تایید کرد که هرکس این تصمیم را نقض کند «مشمول پاسخگویی و مجازات قانونی خواهد بود.» همچنین گفتنی است که این تصمیم از تاریخ صدور اجرا خواهد شد.