عرضه شمش طلای تولیدکنندگان داخلی در مرکز مبادله ایران