ضرورت بهینه‌سازی صنعت پتروشیمی

وی ادامه داد: در زمینه بهبود عملکرد انرژی و بهینه‌سازی بیشتر بر تجهیزات تمرکز کردیم، اما اکنون در زمینه فرآیندها و سرمایه انسانی نیز ورود کرده‌‌‌‌‌‌‌ایم. اشرفی تصریح کرد: در چهار بخش برای بهینه‌سازی انرژی در صنعت پتروشیمی اقدام کرده‌‌‌‌‌‌‌ایم که شامل مدیریت مصرف، پایش و اندازه‌‌‌‌‌‌‌گیری، اقدام‌های فناورانه و مراودات سازمانی و فراسازمانی است. وی با بیان اینکه در اوج مصرف نخستین اقدام قطع گاز پتروشیمی‌هاست، گفت: این اقدام، بهره‌‌‌‌‌‌‌وری در صنعت پتروشیمی را پایین می‌آورد. مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکه تا دو سال‌آینده همه مجتمع‌‌‌‌‌‌‌های پتروشیمی استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ را دارا خواهند شد، افزود: راهکارهای کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت و بلندمدت در بهینه‌سازی مصرف انرژی مورد‌توجه است. وی تصریح کرد: چالش‌های مجتمع‌‌‌‌‌‌‌های پتروشیمی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی شامل اجرا‌نشدن ماده‌۱۲ رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، افت ارزش حرارتی گاز طبیعی، تامین‌‌‌‌‌‌‌نشدن پایدار خوراک و سوخت مجتمع‌‌‌‌‌‌‌ها در فصل سرد، اجرایی‌‌‌‌‌‌‌‌نشدن بازار بهینه‌سازی، فقدان یا اجرا‌نشدن اهرم‌‌‌‌‌‌‌های تشویقی و نبود امکان تامین تجهیزات مورد‌نیاز از منابع داخلی است.