اینترنت در زمان برگزاری نوبت دوم آزمون سراسری قطع نمی‌شود