همچنین توت‌‌فرنگی کیلویی ۳۹هزار تومان، پرتقال‌رسمی شمال و تامسون‌شمال ۱۰هزار و ۳۰۰، پرتقال تامسون‌جنوب ۱۶هزار و ۲۰۰تومان، سیب‌قرمز لبنانی ۱۲هزار و ۲۰۰تومان و سیب‌زرد لبنانی ۱۳هزار و ۸۰۰تومان و سیب‌سبز ۱۲هزار و ۲۰۰تومان قیمت خورده‌‌است. نارنگی بندری، لیموشیرین و لیمو ترش به‌‌ترتیب ۱۵هزار و ۹۰۰تومان، ۱۸هزار و ۵۰۰تومان و ۱۳هزار و ۹۰۰تومان قیمت خورده‌‌اند و هرکیلو کیوی ۱۴هزار و ۳۰۰تومان، موز خوشه‌‌ای ۲۳هزار و ۵۰۰تومان و خرمالو ۲۲هزار تومان فروخته می‌شود. گریپ‌‌فروت کیلویی ۸هزار و ۵۰۰تومان و نارگیل ۴۲هزار تومان فروخته می‌شود. با اینکه فصل تابستان نیست، طرفداران هندوانه می‌توانند آن را کیلویی ۳هزار و ۵۰۰تومان از میادین میوه‌‌وتره‌‌بار شهرداری تهیه کنند.