معاهدات

  • اهمیت معاهدات اقلیمی

    بحران تغییرات اقلیمی و لزوم بر عهده گرفتن مسوولیت در کنترل آن را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین آثار پیمان کیوتو دانست. پیمانی که کشورهای مختلف را با نسبت‌هایی مختلف در رابطه با گرمایش زمین مسوول دانسته و همبستگی جهانی برای مدیریت آن را به‌عنوان امری لازم تبیین کرد.
۱

بیشتر