فاز دوم برج میلاد

  • وضعیت گود برج میلاد قرمز است

    اقتصاد نیوز: تا دو هفته پیش مدیران شهری و اعضای شورای شهر تهران می گفتند که ۶ ماه دیگر گود عمیقی که در مجاورت اتوبان همت و برج میلاد است ایمن است.
۱

بیشتر