شماره روزنامه ۶۰۳۹
|

شاعران بی دیوان

شاعران بی دیوان

  • محمود مدبری درگذشت

    ایسنا: دکتر محمود مدبّری، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان و از مصحّحان و پژوهشگران نامدار زبان و ادب فارسی در ۶۷ سالگی از دنیا رفت.
۱
بیشتر