رئیس جمهور شیلی

  • رئیس جمهور شیلی به دردسر افتاد

    ایرنا: هفده نفر از اعضای اپوزیسیون شیلی روز چهارشنبه عنوان کردند که پینه را بر سر افتخارات و شرف کشور معامله کرده و قانون اساسی و قوانین کشور را نقض کرده است.
۱

بیشتر