آرشیو اخبار : بازرگانی

  • گام جدید برای تسهیل تجارت برداشته شد. براساس تصمیم گمرک، مقرر شده است که اعتبار ثبت‌سفارش مانند گذشته 6 ماهه شود. این امتیاز جدید ازسوی سیاست‌گذار در حالی به واردکنندگان اعطا شده که به اعتقاد فعالان، فرآیند ثبت‌سفارش در ایران فاصله معناداری با الگوهای موفق بین‌المللی دارد. بررسی تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که سازوکارهای ثبت‌سفارش و سیستم مجوزدهی عموما برای کالاهای خاص و استراتژیک تعریف شده است؛ درحالی‌که در ایران دامنه‌های بوروکراسی تجاری مانند ثبت‌سفارش بسیار وسیع است.
  • کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران
    اتاق ایران در دوره هشتم اقدام به حرکت در راستای «برنامه‏ محورشدن» کرد و طی چهار سال گذشته به تدوین استراتژی بلندمدت و برنامه‏های سالانه همت گماشت و سعی کرد با ارتقای شفافیت، درجه تحقق اهداف، ارتقا یابد و توان ارزیابی و تدقیق برنامه‏ها از سوی هیات نمایندگان، فراهم شود.