تولید 4.5 میلیون انواع تایر رادیال سواری در کویرتایر