دعوت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی کیش