مزیت سه‌گانه اجرای حاکمیت شرکتی برای ناشران و سهامداران

شفافیت عملکرد ناشران

میرمعینی در ادامه گفت: اجرا و نظارت بر دستورالعمل حاکمیت شرکتی موجب شفافیت عملکرد ناشران، برقراری عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق تمامی ذی‌نفعان می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه در پایان بیان کرد: آیین‌‌‌نامه حاکمیت شرکتی به طور کامل وجود دارد. تنها مساله در این موضوع به اجرای آن توسط ناشران بازمی‌گردد که تحقق این مساله نیز به حمایت و همکاری دستگاه‌‌‌ها و نهادهای مربوطه با سازمان بورس و اوراق بهادار نیاز دارد.