سون کتک خورد!

از قرار معلوم بعضی از بازیکنان که لی‌کانگ‌این هم در بین آنها بود قصد داشتند زودتر میز شام را ترک کنند تا مشغول بازی تنیس روی میز شوند و سون با عصبانیت از آنها خواسته که تا پایان شام کنار هم بمانند و در نهایت درگیری به وجود آمده باعث مصدومیت او شده است. دیروز اما لی‌کانگ، ستاره پاری‌سن‌ژرمن یک متن عذرخواهی منتشر کرد که در بخشی از آن آمده است: «من بسیار متاسف هستم. من باید جلوتر از همه قرار می‌گرفتم و از برادرانم اطاعت می‌کردم اما از اینکه روی بد فوتبال را نشان دادیم بسیار متاسف هستم. از همه کسانی که ناامیدشان کردم عذرخواهی می‌کنم. از شرایط و انتظارات همه از خودم مطلع هستم. از حالا به بعد سعی خواهم کرد که به بازیکن و انسان بهتری تبدیل شوم.»