این جیمی‌جامپ که پیراهن خود را درآورده بود، به محض ورود به زمین و نزدیک شدن به رونالدو، به تقلید از خوشحالی بعد از گل او به هوا پرید و دست‌هایش را باز کرد. رونالدو دراین لحظات با تعجب به جیمی‌جامپ هوادارش نگاه می‌کرد. درحالی‌که هنوز از ماموران امنیتی ورزشگاه خبری نبود، رونالدو قدمی به طرف این جیمی‌جامپ برداشت و دستش را به سمت صورت او دراز کرد تا با جیمی جامپ هوادارش خوش و بشی کرده باشد. در این لحظه بود که جیمی‌جامپ شیفته رونالدو، اسطوره خود را در آغوش کشید.