به گزارش روابط عمومی شورای شهر تهران احمد مسجد جامعی عضو شورا با اشاره به مروری بر دو سند برنامه‌ای توسعه شهر تهران که در دوره سوم و چهارم شورا به تصویب رسیده است، افزود: ارزیابی راهبرد اول این برنامه نشان می‌دهد که عملکرد شهرداری تهران مبنی بر ساماندهی و صیانت از محدوده و جلوگیری از هرگونه گسترش شهر موفق نبوده و صدها هکتار بر محدوده شهری تهران افزوده شده است. مسجد جامعی گفت: در بررسی راهبرد دیگری از برنامه دوم شهرداری در بخش بهبود و ساماندهی کالبدی شهر تهران به وضوح بر محدویت گسترش سکونت در پهنه غربی شهر تهران تاکید شده بود که اتفاقا شرایط و امکانات بیشترین سکونت با ساخت‌و‌سازهای بلند مرتبه در منطقه ۲۲ اتفاق افتاده است. این در حالی است که جمعیت‌پذیری این منطقه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر پیش‌بینی شده بود که در حال حاضر ۵/ ۲ تا ۳ برابر این رقم جمعیت در این منطقه ساکن هستند.