گروه صنعت و معدن: نگاهی به آمارهای صنعتی منتشر شده در بهار امسال، از اشتیاق کم سرمایه‌گذاران برای دریافت جواز تاسیس صنعتی حکایت دارد. برخی از کارشناسان کاهش دریافت جواز صنعتی در ماه خرداد را به انتظار سرمایه‌گذاران برای تعیین تکلیف مذاکرات ایران با گروه 1+5 بر سر پرونده هسته‌ای نسبت می‌دهند و معتقدند با لغو تحریم‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری مشترک با طرف‌های خارجی تمایل برای سرمایه‌گذاری و اخذ جواز صنعتی در فصول دیگر سال به مرور افزایش خواهد یافت.


در فروردین ماه امسال 740 فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شد که این میزان در اردیبهشت ماه با رشد نزدیک به 100 درصد به هزار و 478 فقره جواز تاسیس رسید. اما جزئیات آمار منتشر شده در خرداد ماه امسال حاکی از کاهش صدور جواز تاسیس صنعتی در این ماه نسبت به ماه قبل (اردیبهشت) است. در خرداد ماه امسال، هزار و 433 فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شده که نسبت به ماه قبل بیش از 3درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، در مجموع در فصل بهار به میزان 3 هزار و 667 فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شده که نسبت به 3 هزار و 871 فقره جواز تاسیس صادره در بهار 93 بیش از 5درصد افت داشته است. میزان اشتغال پیش‌بینی شده از محل جوازهای تاسیس صادره در خرداد ماه امسال نیز برای 30 هزار و 459 نفر است که نسبت به ماه ماقبل آن بیش از 5 درصد افت داشته است. در مقابل اما سرمایه پیش‌بینی شده برای جوازهای تاسیس صنعتی صادره در خرداد ماه امسال حدود 7درصد نسبت به ماه ماقبل آن افزایش داشته است.


با این حال، بررسی عملکرد صنعتی نشان می‌دهد که سرمایه پیش‌بینی شده برای مجوزهای صادر شده در سه ماه منتهی به خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد کاهش داشته است. میزان اشتغال پیش‌بینی شده برای مجوزهای صادر شده در مدت زمان مورد بررسی برای ۷۷ هزار و ۹۵۴ نفر است که معادل ۱۷ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. در بهار ۹۳ میزان اشتغال پیش‌بینی شده برای مجوزهای صادر شده برای حدود ۹۴ هزار نفر بود.


تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی ایجادی در سه ماه منتهی به خرداد امسال نیز 618 فقره است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 7/ 8 درصد افت داشته است. میزان اشتغال محقق شده برای پروانه بهره‌برداری صنعتی ایجادی در سه ماه منتهی به خرداد امسال نیز برای 9 هزار و 83 نفر است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از 14 درصد افت داشته است. اما سرمایه‌گذاری محقق شده برای پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی ایجادی صادره در مدت زمان مورد بررسی نسبت به سال گذشته بیش از 15 درصد رشد داشته است.


سهم استان‌ها از جواز تاسیس

در بررسی بین استان‌ها از بین ۳ هزار و ۶۶۷ فقره جواز تاسیس صادر شده در سه ماه منتهی به خرداد ۹۴ بیشترین تعداد مربوط به استان آذربایجان شرقی با سهم بیش از ۱۵ درصد و سپس استان خراسان رضوی با سهم بیش از ۸ درصد نسبت به کل کشور است. استان‌های یزد، فارس و مرکزی نیز به ترتیب در رتبه بعدی قرار دارند. همچنین کمترین تعداد جوازهای تاسیس صنعتی صادر شده در فصل بهار نیز به ترتیب مربوط به منطقه آزاد چابهار، منطقه آزاد ماکو، منطقه آزاد انزلی، خراسان شمالی و منطقه آزاد ارس است.


همچنین در مدت مورد بررسی بیشترین مقدار پیش‌بینی سرمایه‌گذاری مربوط به استان هرمزگان است. بیشترین پیش‌بینی اشتغال صنعتی نیز در استان آذربایجان شرقی (11هزار و 525 نفر) ثبت شده است. بیشترین رشد سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در استان گلستان است. از بین جوازهای تاسیس صادر شده در سه ماه منتهی به خرداد امسال بیشترین تعداد در رشته فعالیت محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها (610 فقره) ثبت شده و پس از آن رشته فعالیت‌های سایر محصولات کانی غیرفلزی (413 فقره)، محصولات از لاستیک و پلاستیک با (404 فقره)، سایر فعالیت‌های خدمات مهندسی (302 فقره) و محصولات فلزی فابریکی (278 فقره) قرار دارند.


همچنین بیشترین سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده نیز در گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی است. از سوی دیگر، در سه ماه منتهی به خردادماه امسال بیشترین سرمایه‌گذاری محقق شده در استان خراسان جنوبی است؛ همچنین بیشترین رشد سرمایه‌گذاری نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز به همین استان مربوط است. استان آذربایجان شرقی نیز دارای بیشترین اشتغال ایجاد شده پروانه بهره‌برداری در کل کشور است. در مجموع طی سه ماه منتهی به خرداد امسال تعداد ۶۱۸ فقره پروانه بهره‌برداری جدید در کل کشور صادر شده است که از این تعداد بیشترین واحد به بهره‌برداری رسیده در رشته فعالیت سایر محصولات کانی غیرفلزی (۹۱فقره) بوده است. محصولات از لاستیک و پلاستیک، محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها، ساخت مواد و محصولات شیمیایی و محصولات فلزی فابریکی در رده بعدی قرار دارند. از سوی دیگر، بیشترین سرمایه‌گذاری محقق شده نیز در گروه کک و فرآورده‌های حاصل از نفت است. در بهار امسال بیشترین واحد به بهره‌برداری رسیده به ترتیب در استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، قم و فارس بوده است. در مقابل منطقه ویژه اقتصادی پیام، بوشهر، منطقه آزاد ماکو، خراسان شمالی و منطقه آزاد انزلی کمترین واحد به بهره‌برداری رسیده را ثبت کرده‌اند.


گزارش عملکرد صنعتی در فصل بهار نشان می‌دهد که در مجوزهای صادر شده در گواهی کشف، پروانه اکتشاف، پروانه بهره‌برداری معدن، مجوز برداشت، مجوز نمایندگی‌های خارجی، صدور کارت بازرگانی و صدور گواهی امضای دیجیتال نیز، رشد منفی نسبت به بهار 93 ثبت شده است.

ضربان کند اخذ جواز صنعتی