به گزارش «ایسنا» میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تا هشتم اردیبهشت‌‌‌ماه معادل ۲۶.۵۷میلیارد مترمکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۲۹.۰۳میلیارد مترمکعب بود، ۸‌درصد کاهش داشته است. همچنین میزان کل خروجی سدهای کشور با عدد ۱۶.۵۲میلیارد مترمکعب نسبت به سال قبل یک‌درصد کاهش داشته است. طبق این آمارها، حجم کنونی آب موجود در مخازن ۳۱.۵۶میلیارد مترمکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۳۱.۶۰میلیارد مترمکعب بوده تغییری نداشته است. همچنین حجم پرشدگی سدهای کشور ۶۴‌درصد است.

وضعیت برخی از سدهای مهم کشور بیانگر این است که در ۱۱سد، میزان پرشدگی ۱۰۰‌درصد است.