رمضان بهرامی با بیان اینکه تعداد متقاضیان رو به افزایش است، افزود: از بازرگانان و صنعتگران ایرانی می‌‌خواهیم تا از این ظرفیت برای رونق بیشتر تجارت بهره ببرند.

وی ادامه داد: برگزاری «ایران اکسپو۲۰۲۴» اهرمی برای تسهیل ورود تجار و بازرگانان به بازارهای جدید است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان با تاکید بر اینکه نمایشگاه ایران اکسپو می‌تواند در توسعه صادرات و ارزآوری موثر باشد، افزود: ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی بسیار زیادی دارد که تاکنون برخی از آنها مورد استفاده قرار گرفته و بخش دیگر مغفول واقع شده است.

وی با بیان اینکه تداوم برگزاری نمایشگاه توانمندی‌‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (ایران اکسپو) در حوزه تجارت خارجی کشور بسیار موثر است، گفت: این نمایشگاه، می‌تواند در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری موثر باشد و البته باید به این نکته نیز توجه داشت که ارز‌‌آوری فقط از ناحیه صادرات کالا نیست، بلکه می‌تواند از ناحیه انتقال تکنولوژی، صدور خدمات فنی و مهندسی و ترانزیت نیز صورت گیرد.