براساس اطلاعات منتشرشده در کدال، تامین سرمایه کیمیا با نماد تکیمیا، در ۱۲ماه منتهی به اسفندماه۱۴۰۲ سود خالص ۶۵۱میلیارد و ۴۰۰میلیون تومانی محقق کرد و این در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته این رقم بالغ بر ۸۴میلیارد تومان بود. به این ترتیب سود هر سهم تکیمیا در این دوره زمانی ۳۲۶ریال شد. همچنین درآمدهای عملیاتی تامین سرمایه کیمیا از ۹۱میلیارد تومان به ۷۳۰میلیارد تومان رسید.