در بخشنامه‌ای که از سوی سید‌محمد‌هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، صادر شده، آمده است: «نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (پاییز) سال ۱۴۰۲ مصادف با روز جمعه (مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۵) است،  موارد ذیل را مقرر می‌دارد:ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سوم (پاییز) سال ۱۴۰۲ را تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۰ تسلیم می‌کنند، امکان برخورداری صددرصدی بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست مؤدیان برای آنان فراهم کنند. با عنایت به زمان ابلاغ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و به منظور رسیدگی و پذیرش اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده خریدهای انجام‌شده به استناد صورتحساب‌های صادره خارج از سامانه مؤدیان، مؤدیان عضو سامانه نیز مکلف به تسلیم اظهارنامه تا تاریخ تعیین‌شده هستند.»