ساکنان این منطقه تهران سم تنفس می کنند

 در محدودۀ منطقۀ ۱۸ و منطقۀ ۲۱ شاخص هوا به ۱۹۵ رسیده و در آستانۀ رسیدن به شرایط «بسیار ناسالم» قرار دارد.

میانگین شاخص هوای تهران هم با عدد ۱۷۲ در شرایط «ناسالم برای همه» قرار دارد.

هوای امروز تهران برای این افراد مرگبار است

1

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.