پایان رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۳ + عکس هاپایان رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۳ + عکس هاپایان رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۳ + عکس هاپایان رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۳ + عکس هاپایان رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۳ + عکس ها

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.