نمایندگان مجلس شروای اسلامی طرحی دو فرویتی برای تحریم شرکت آمریکایی اپل ارائه کرده‌اند.

 بر اساس این طرح، ورود و آزاد سازی محخصولات این شرکت به داخل کشور ممنوع بوده و گمرک جمهوری اسلامی مسئول نطارت بر اجرای آن است.

همچنین بر اساس بخش دیگری از این طرح، هرگونه تبلیغات محصولات اپل در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات نیز موظف است از رجیستری حصولات این شرکت خودداری کند.

1398012719295574517202654