اظهارات رضا پهلوی در انستیتوی واشنگتن علیه خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران به مذاق کارکنان بی بی سی فارسی خوش نیامده است به همین دلیل این شبکه اقدام به بررسی اظهارات ربع پهلوی کرد.

در این برنامه که عصبانیت مجری برنامه از اظهارات پهلوی مشهود بود صحبت‌های میهمانان برنامه هم چند بار تا مرز درگیری لفظی پیش رفت.