علیرضا رحیمی در حساب توییتری خود نوشت: مطالبه شفافیت آراء نمایندگان برای جماعتی به سان  مسجد ضرار شده است.

 به بهانه  شفافیت و به اسم انقلابیگری حمله و توهین و فحاشی به مجلس و نمایندگان را پیشه خود کرده اند.

 آموزه های قرآن و قانون و  رهبری را بنام انقلابیگری زیر پا میگذارند و مدعی دفاع از انقلاب و ولایتند.