ضرورت استفاده بهینه شهرداری ها از ظرفیت ها و ایجاد درآمد پایدار

دنیای اقتصاد-خراسان شمالی: مهدی رشیدی در این جلسه به موضوع ۱۰ درصد سهم شهرداری ها از واگذاری اراضی ملی پرداخت و گفت: دلیل واگذاری این ۱۰ درصد به شهرداری ها به جهت تقویت و ایجاد انگیزه مضاعف در خدمات دهی بهتر در پروژه ها می باشد.

رشیدی در ادامه افزود: با توجه به درخواست تغییر زمان بازنگری فرماندار گرمه در خصوص طرح جامع شهر گرمه مقرر شد اقدامات اداری انجام شده مورد بررسی قرارگیرد و همچنین ۱۳ هکتار اراضی محدوده شهر گرمه در قالب مسکن ملی به شهر الحاق و توسط اداره کل راه شهرسازی به مالکین واگذار گردد.

معاون عمرانی در خصوص مشکلات شهرداری ایور نیزگفت؛ در خصوص مشکلات شهر ایور مقرر شد راه و شهرسازی نسبت به برگزاری جلسه مشترک بررسی توافقات ۵ هکتار طرح عمرانی با حضور کارشناس دفتر فنی استانداری طی مدت ۱۰ روز اقدام نماید.

همچنین جهت رفع مشکل ۱۳ هکتار اراضی گرمه ۵ هکتار طرح عمرانی شهر ایور و ۱۰ هکتارشهر درق نسبت به برگزاری جلسه مشترک با بازرسی، راه شهرسازی، شهرداری و فرمانداری اقدام گردد.

گفتنی است در این جلسه مشکلات شهرهای گرمه،  ایور و درق در حوزه شهرسازی مطرح و پس از بحث و بررسی تصمیمات لازم اتخاذ شد