روزنامه ایران در مطلبی در ستون دیگه چه خبر با تیتر «اظهارات نسنجیده از زبان» به مطلب کریمی‌قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مبنی بر اینکه در صورت صدور اذن تا انجام نخستین آزمایش یک هفته فاصله است، اشاره کرد و نوشت: این قبیل اظهارات خلاف واقع همواره و به راحتی از سوی دشمنان مردم ایران دستمایه تحریم و ایران‌هراسی قرار گرفته است. تفکیک مسوولیت‌ها در کشور نیز نشان می‌دهد که ادعاهای این‌چنینی از سوی یک نماینده، مشروعیت نداشته و جز آسیب، ثمری ندارد.