تشکیل دادگاه فرزندان معاون اول قوه‌قضائیه

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان یکی از مقامات قوه‌قضائیه و تعداد دیگری از متهمان در این پرونده روز گذشته در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد. در این جلسه دادگاه بخشی از کیفرخواست متهمان پرونده قرائت شد./میزان