آیا جهان امروز می‌داند انرژی تحت سیطره امنیتی ایران است؟ پس بدانند اگر صنعت خویش را با انرژی خلیج‌فارس رونق می‌دهند، مدیون ایران است و نباید سر به سر ایران اسلامی بگذارند. شریان حیاتشان در دست ماست. امنیت منافعشان در دستان ماست. ما تا امروز نجابت به خرج داده‌ایم چون نمی‌خواهیم در جهان ما مبدا ساخت مساله باشیم و می‌خواهیم حلال مسائل باشیم، اما صبر ایران انتها دارد.