ایرنا: معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه از ادامه تماس با کانادایی‌ها برای بازگشایی سفارت خبر داد. مجید تخت روانچی درخصوص بازگشایی سفارت کانادا در تهران گفت: «با کانادایی‌ها یک دور گفت‌وگو کردیم. این تماس‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. چیزی که مهم است کانادایی‌ها باید از سیاست‌های خیلی افراطی که دولت قبل داشته چه در گفتار و چه درعمل فاصله بگیرند. به گفته معاون وزیر امور خارجه در گفتار کانادایی‌ها یک مقدار تغییرات دیدیم اما این تغییرات را باید در عمل هم مشاهده کنیم.»