کرمان مقصد گردشگران

با توجه به بیشترین‌میزان آثار ثبت شده جهانی در استان کرمان، در این رویداد پنل گردشگری برگزار خواهد شد.  سیاستگذاری کرمان آیدکس در راستای تبدیل این استان به قطب گردشگری کشور و جذب هرچه بیشتر گردشگران ایرانی و خارجی است.