گروه بنگاه‌ها- سود مشارکت در منافع بیمه‌نامه‌های عمر انفرادی بیمه پارسیان تا پایان سال مالی۹۰ محاسبه و به اندوخته بیمه‌نامه‌ها واریز شد. به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه پارسیان سود قطعی بیمه‌نامه‌های اندوخته‌دار عمر انفرادی این شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۹۰ بر مبنای نرخ ۵/۲۶ درصد در قالب سود مشارکت در منافع به اندوخته بیمه‌نامه‌ها اضافه شده است. بیمه‌گذاران محترم شرکت بیمه پارسیان می‌توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و همچنین رویت مبلغ سود به سامانه خدمات الکترونیک بیمه‌های عمر به آدرس http://lifecrm.parsianinsurance.com مراجعه نمایند.