مقاله اخیر کامیار محدث و همکارانش در دانشگاه کمبریج عینا از کاهش تاب‌آوری دولت‌ها به‌ویژه از منظر مالی و اعتباری در نتیجه تغییرات اقلیمی خبر می‌دهد. این مقاله و موارد مشابه به خوبی نشان می‌دهند در دنیای پیچیده کنونی مساله محیط‌زیست باید در کنار امنیت، اقتصاد و سلامت در صدر فهرست اقدامات دولت‌ها قرار گیرد؛ در غیراین صورت تبعات بسیاری از جمله در حوزه اقتصاد، دامان جوامع را می‌گیرد. «باشگاه اقتصاددانان» به همین بهانه سراغ این موضوع رفته و ابعاد مختلف رابطه دولت و تغییرات اقلیمی را مورد بررسی قرار داده است.

Untitled-1 copy