به گزارش «ایسنا» طبق این مصوبه، کوتاژهای صادراتی سال‌۱۴۰۱ با شرط رعایت مهلت قانونی ۱۵ ماهه صرفا با ارائه ارز حاصل از صادرات در قالب فروش حواله ارزی در سامانه نیما و اسکناس در سامانه سنا، امکان ایفای تعهدات صادراتی و تکمیل فرآیند مصرف پروانه‌‌‌‌‌های صادراتی در سامانه مربوطه را خواهند داشت. همچنین طبق این مصوبه، تصمیماتی برای ایفای تعهدات ارزی سال‌۱۴۰۱ پرونده‌‌‌‌‌هایی که اتمام مهلت قانونی آن، ۳۰ دی ماه امسال بوده نیز اتخاذ ‌شده‌است. درخصوص صادرکنندگان دارای پرونده‌‌‌‌‌های صادراتی از محل ماده‌۵۱ قانون امور گمرکی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ نیز مقرر شد که اطلاعات لوح فشرده این دست از صادرکنندگانی که تا تاریخ دوم دی ۱۴۰۲ به سازمان توسعه‌تجارت تحویل و ثبت شود، بدون لحاظ مشوق‌‌‌‌‌های مالیاتی و سایر تسهیلات، بعد از ارسال اطلاعات موردتایید گمرکات ورودموقت‌کننده به بانک‌مرکزی توسط گمرک ایران، بانک‌مرکزی نسبت به رفع تعهد ارزی آن در سامانه‌‌‌‌‌های ذی‌ربط اقدام کند.