در قالب این پیشنهادها مسائل متعددی مورد توجه قرار گرفت از جمله امکان واردات در برابر صادرات، تک نرخی شدن قیمت ارز، افزایش مهلت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و تسهیل شرایط ایفای تعهدات. حال بانک مرکزی در بخشنامه اخیر خود به نقل از خبرگزاری مهر نحوه تا‌مین ارز واردات را اصلاح کرد.

بر این اساس ۶ روش «واردات با ارز نیما»، «ارز حاصل از صادرات خود»، «ارز حاصل از صادرات غیر»، «تهاتر»، «منابع ارزی واردکننده» و «منابع ارزی دیگران» مجاز است.

این بخشنامه در ۶ بند تنظیم شده و در بند اول آمده است: «در کلیه موارد ذیل، تا‌مین ارز منوط به اخذ تا‌ییدیه گواهی ثبت آماری معاملات ارزی مربوطه از سوی اداره نظارت ارز این بانک خواهد بود».

بند دوم عنوان می‌کند: «تأمین ارز به منظور گشایش اعتبار اسنادی /  ثبت بروات وصولی اسنادی و انجام حواله ارزی با توجه به گروه کالایی مندرج در ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به نرخ رسمی یا از طریق بازار دوم ارز در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران، تهاتر، منابع ارزی واردکننده و منابع ارزی دیگران صورت گیرد.» بر اساس بند سوم، در مواردی که تا‌مین ارز از محل صادرات دیگران یا تهاتر صورت می‌پذیرد، آن بانک موظف است متعاقب درج شماره شبای حساب صادرکننده، مبلغ ارز، نرخ ارز مورد معامله و شماره پروانه صادراتی مربوطه در سامانه تا‌مین ارز با اخذ دستور پرداخت از واردکننده راسا نسبت به انتقال وجه ریالی به میزان مورد معامله به شماره شبای حساب صادرکننده و ثبت اطلاعات آن در سامانه تا‌مین ارز اقدام کند. ضمنا تا‌یید مراتب مذکور توسط صادرکننده در سامانه جامع تجارت نیز الزامی است. در بند چهارم آمده است: در مواردی که تا‌مین ارز از محل منابع ارزی دیگران صورت می‌پذیرد، آن بانک مکلف است متعاقب درج شماره شبای دارنده ارز یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان، کد ملی /  شناسه ملی، مبلغ ارزی، نرخ ارز مورد معامله در سامانه تا‌مین ارز با اخذ دستور پرداخت از واردکننده راسا نسبت به انتقال وجه ریالی معادل کل مبلغ ارزی معامله شده به حساب دارنده ارز یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان اقدام کند. ضمنا تا‌یید مراتب مذکور توسط دارنده ارز در سامانه جامع تجارت نیز الزامی است. بند پنجم عنوان می‌کند: در صورت تا‌مین ارز از محل منابع ارزی واردکننده درخصوص منابع ارزی واردکننده در خارج کشور لازم است علاوه بر اخذ صورتحساب ارزی مربوطه، نسبت به اخذ سایر مدارک مثبته از واردکننده مرتبط با منابع ارزی واردکننده، از جمله قرارداد انجام کار، قرارداد اجاره، گواهی فروش سهام، گواهی سپرده، گواهی انحصار وراثت و مستندات مربوط به فروش دارایی‌های واردکننده و... و نگهداری تصاویر مدارک مربوطه در سوابق اقدام کند. ضمنا بابت تمامی موارد لازم است ضمن اخذ و نگهداری تعهدنامه پیوست در سوابق درخواست گواهی ثبت آماری با درج کد ۴۸۷۴۸۳۲ در فیلد بخشنامه در سامانه مربوطه را ثبت و متعاقبا آن بانک نسبت به ثبت اطلاعات درخواستی به شرح فیلدهای موجود در سامانه تا‌مین ارز اقدام کند. ضرورت دارد واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی آن بانک رعایت دقیق دریافت اسناد یادشده توسط شعب خود را به‌طور مستمر نظارت و کنترل کنند. بر اساس بند ششم، در روش‌های حواله ارزی و برات اسنادی ثبت /  ویرایش اطلاعات ابزار پرداخت و به تبع آن صدور اعلامیه تا‌مین ارز بابت مواردی که تا‌مین ارز آنها از محل منابع ارزی واردکننده یا ارز حاصل از صادرات خود واردکننده صورت می‌پذیرد، متعاقب و منوط به ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه تا‌مین ارز خواهد بود. همچنین در مواردی که تا‌مین ارز از محل منابع ارزی دیگران /  ارز حاصل از صادرات دیگران یا تهاتر صورت پذیرد، ثبت /  ویرایش اطلاعات ابزار پرداخت و به تبع آن صدور اعلامیه ارزی تا‌مین ارز متعاقب و منوط به ثبت اطلاعات مربوطه و پرداخت معادل ریالی ارز مورد معامله خواهد بود. ضمنا ضروری است در کلیه موارد فوق اعلامیه ارز در حداقل زمان ممکن و حداکثر به میزان گواهی ثبت آماری تا‌یید شده /  مجموع ارزش پروانه‌های صادراتی /  مجموع ارزش ارز مورد معامله صادر شود.