تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی 4.3 درصد کاهش یافت