دفاع معاون بانک مرکزی از گواهی سپرده خاص

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: براین اساس بانک مرکزی برای استفاده از ابزار گواهی سپرده خاص برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها برنامه‌ریزی کرد؛ به این صورت که گواهی سپرده خاص برای بنگاه‌ها و پروژه‌های مشخص منتشر می‌شود و این منابع تجهیزشده صرف تامین مالی بنگاه‌های متقاضی می‌شود. او در توضیح نرخ سود این اوراق گفت: نرخ سود اوراق گواهی سپرده براساس بازدهی پروژه‌ها تعیین می‌شود و به واسطه آن مشارکت واقعی بین سرمایه‌گذار و تامین مالی‌شونده برقرار می‌شود؛ لذا گواهی سپرده خاص هم کارکرد تامین مالی سرمایه در گردش و هم تامین مالی طرح‌های بلندمدت توسعه‌ای و ایجادی بنگاه‌ها را شامل می‌شود و گشایش جدی به حساب می‌آید. بنابراین می‌توان گفت که در این شیوه، منابع به صورت هدفمند‌تر، ‌موثرتر و با بهره‌وری مناسب‌تری به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت می‌شود./بانک مرکزی