وزیر ارتباطات: طرح اتصال متقابل همه پیام‌رسان‌های ایرانی تکمیل می‌شود