عضو شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور با تاکید بر اینکه هزینه ساخت در مقابل خدمت فنی ۹۰ درصد در مقابل ۱۰ درصد است، ادامه داد: «در شرایط کنونی مشکلات پروژه‌ها ناشی از این است که از زمان مطالعه تا اجرا از روال عادی خارج می‌شوند زیرا صاحب پروژه برای هزینه کمتر به‌دنبال این است که کار با سرعت بیشتر انجام شود.» جعفری با اشاره به اینکه هر پروژه‌ای باید توسط یک مهندس مشاور طراحی و اجرا شود، تصریح کرد: «ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح‌های ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ اﻋﺘﺒﺎرات آن در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ردﯾﻒ‌های ﻏﯿﺮاوﻟﻮﯾﺖ‌دار، ﺗﺎﺧﯿﺮ دوﻟﺖ در اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺒﺮاﻧﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ واﻗﻊ‌ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺿﺮاﯾﺐ در ﭘﯿﻤﺎن‌ها و ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮح‌های ﺟﺎری و ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﺸﺎور و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در شرایط کنونی مشکل‌ساز شده است. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ۲۵ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶ‌های آب، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری ﺣﺪود ۷۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ شرکت‌های ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﺪﻧﻈﺮ دارد. این درحالی است که در صورت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺷﺮﮐﺖ‌های داخلی ﺗﻮان ﻫﺪاﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری ﻋﻈﯿﻢ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.»

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند