«ثجنوب»

 شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب در دوره یکماهه منتهی به پایان مرداد ماه سال‌جاری، مبلغ ۴/ ۳میلیارد تومان از محل واگذاری پروژه‌های خود درآمد داشته و متراژ فروش آن برابر با ۳۳هزار و ۹۱۸مترمربع بود. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۵۲/ ۶۴درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۶۸/ ۷۴درصد کاهش داشته است. در ارتباط با درآمدهای ماهانه این شرکت در مردادماه باید توضیح داد، نظر به برآوردی بودن هزینه‌های تسهیمی و ذخایر هزینه‌ای موثر در قیمت تمام شده و محاسبه درصد پیشرفت ریالی، بخشی از اطلاعات ماهانه مردادی شرکت بابت برآوردها و ذخایر مذکور متاثر شده است. شرکت طی دوره مالی با توجه به تورم به وقوع پیوسته و تورم انتظاری اقدام به به‌‌‌روزآوری و ارزیابی بهای تمام‌شده برآوردی پروژه‌ها کرده است. طبق اطلاعات ماهانه این شرکت همچنین از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه برابر با ۱/ ۱۰۸میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری پروژه‌‌‌های خود کسب کرده است. این رقم درآمد از محل فروش آن ۵,۵۷۰ مترمربع به دست آمده است.

  «ثتران»

 شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران در دوره یکماهه منتهی به پایان مرداد ماه سال‌جاری، مبلغ ۴/ ۱۳میلیارد تومان از محل واگذاری پروژه‌های خود درآمد داشته، رقمی که از متراژ فروش ۱۳۴هزار و ۴۶۳مترمربع به دست آمده است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۳۹/ ۲۱درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۶۷/ ۱۸درصد افزایش داشته است. این شرکت همچنین نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۷۶/ ۱۰۶درصد افزایش درآمد داشته است. «ثتران» در ۲۵ اسفند سال گذشته قراردادی مشارکتی در ساخت مسکونی شهرآرا یزد با شهرداری یزد امضا کرد. طبق این قرارداد آورده شهرداری یزد زمین و پروانه و آورده شرکت، هزینه ساخت پروژه بوده و به ترتیب ۲۲درصد و ۷۸درصد مالک واحدهای پروژه خواهند بود. طبق گزارش ماهانه، این شرکت در ۵ ماه ابتدایی امسال به میزان ۱۳۹میلیارد تومان داشته که از محل فروش ۱۰هزار و ۶۰۷مترمربع ساختمان به دست آمده است. جمع درآمد‌های شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰۴/ ۱۳۹درصد افزایش یافته است.

  «ومسکن»

 گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن نیز در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه سال‌جاری به میزان ۱/ ۷میلیارد تومان سود محقق شده از واگذاری سهام داشته، اما در مقابل درآمد حاصل از سود سهام محقق شده نداشته است. از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۳۱ مرداد ماه امسال هم شرکت درآمدی حاصل از سود سهام مجمع شرکت نداشته است. در این دوره شرکت درآمد حاصل از سود سهام محقق شده نداشته است. ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت طی دوره یکماهه منتهی به مرداد ماه از مبلغ ۳/ ۶۲۰۸میلیارد تومان به ۲/ ۶۹۵۴میلیارد تومان رسیده که نسبت به ابتدای دوره ۱۲درصد افزایش یافته است. شرکت در انتهای مرداد ماه چند شرکت با بهای تمام شده ۸/ ۱۰۵۱میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود اضافه کرده است، به این ترتیب پرتفوی بورسی این شرکت در انتهای دوره با رشد ۱۵/ ۵۶۱درصدی به مبلغ ۲/ ۶۹۵۴میلیارد تومان رسیده است.

  «شرق»

 شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق در دوره یکماهه منتهی به پایان مرداد ماه سال‌جاری، درآمدی نداشته است. از ابتدای سال مالی تا ۳۱مرداد ماه امسال جمع درآمد‌های مربوط به واگذاری پروژه‌ها شرکت برابر با ۴/ ۹۶میلیارد تومان و متراژ فروش آن ۴,۷۷۴ مترمربع است. جمع درآمد‌های شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰۵/ ۴درصد کاهش یافته است.

  «ثپردیس»

 شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس در دوره یکماهه منتهی به پایان مرداد ماه سال‌جاری، درآمدی نداشته است. از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه هم جمع درآمد‌های مربوط به واگذاری پروژه‌ها شرکت برابر با ۸/ ۱۰میلیارد تومان و متراژ فروش آن ۸۹۱مترمربع است. جمع درآمد‌های شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۴درصد کاهش یافته است.

  «ثالوند»

 شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند در دوره یکماهه منتهی به پایان مرداد ماه امسال، مبلغ ۵/ ۴میلیارد تومان از محل واگذاری پروژه‌های خود درآمد داشته و متراژ فروش آن برابر با ۴۵هزار و ۴۲۰ مترمربع است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۸۶/ ۵۹درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۲۴/ ۵۶درصد کاهش داشته است.  با این حال شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۰۳/ ۸۱درصد افزایش درآمد داشته است. از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه سال‌جاری نیز جمع درآمد‌های مربوط به واگذاری پروژه‌ها شرکت در این دوره برابر با ۴/ ۸۸میلیارد تومان و متراژ فروش آن ۶,۶۱۳مترمربع بوده است.  جمع درآمد‌های شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵/ ۱۲۷درصد افزایش یافته است.  در گزارش ماهانه شرکت توضیح داده شده است، یک واحد بام چالوس در قالب کارگزاری با خرید ۴۰هزار و ۶۳۰میلیون ریال و فروش ۴۹هزار و ۲۲میلیون ریال در دوره ۶ماهه اول دوره مالی انجام شده است.

  «ثغرب»

 شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب در دوره یکماهه منتهی به پایان مرداد ماه سال‌جاری، مبلغ ۳/ ۱میلیارد تومان از محل واگذاری پروژه‌های خود درآمد داشته است و متراژ فروش آن برابر با ۱۳هزار و ۴۴۱ مترمربع است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۶۲/ ۵۴درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۷۸/ ۶۷درصد کاهش داشته است.  از ابتدای سال مالی تا ۳۱ مرداد ماه هم جمع درآمد‌های مربوط به واگذاری پروژه‌ها شرکت برابر با ۷/ ۳۶میلیارد تومان و متراژ فروش آن ۳۳۸۱مترمربع بوده است.

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند