تجهیز 2 هزار منزل مسکونی به پنل خورشیدی در سال جاری

به گزارش دنیای اقتصاد  مهدی بقایی با بیان اینکه در زمینه استفاده از انرژی‌های پاک ۲ برنامه برای سال ۱۴۱۰ در دستور کار شهرداری قرار گرفته است، اظهار کرد: شــهرداری اصفهان ۲۵ مــگاوات دیماند، مصرف انرژی در ســال دارد که دربرنامه اول قصــد داریم با کاهــش ایــن میــزان به ۲۲ مگاوات تا ســال ۱۴۱۰، تمام این مصــارف را با انرژی خورشــیدی تامین کنیم.

او ادامه داد: ۵ درصد این ظرفیت در سال گذشته مطابق برنامه وارد مدار شده و امسال نیز به ۱۰ درصد این ظرفیت دست خواهیم یافت.

معاون محیط زیســت و خدمات شــهری شــهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه از ۱۵ ســال گذشــته تا ســال ۱۴۰۱ حدود ۶۰۰ کیلووات برق توسط این پنل‌ها ایجاد شده است، افزود: این میزان در سال گذشته با افزایش ۲ برابری به ۱.۲ رسید و امسال به ۲.۴ می‌رســد. او با بیان اینکه به طور کلی دیماند برق مصرفی کل شــهر اصفهان حدود ۴۰۰ مگاوات اســت، خاطرنشان کرد: قصد داریم با اعطای وام بلندمدت بانک رســالت به شــهروندان و همراهی شــرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه، پالایشگاه و غیره برای بالابردن امتیاز وام شــهروندان کمک کنیم تا مردم بتوانند پنل‌های خورشــیدی را با دریافت وام بلندمدت بر بام خانه‌های خود نصب کنند.

بقایی با اشاره به اینکه در سال جاری ۲ هزار باب منزل مسکونی به پنل خورشیدی مجهز می‌شود که معادل ۵ درصد دیماند مصرفی شهر است، گفت: قرارداد، با شهروندان ۲۰ ساله است و به طور تقریبی از سال هفتم تا هشتم به درآمدزایی برای شهروندان منجر می‌شود.  او با اشاره به هوشمندسازی انتقال پساب بیان کرد: مانیتورینگ پساب در حال آماده ســازی اســت؛ طی ســال‌های گذشــته، فضای ســبز شــهری از طریق چاه‌های موجود آبیاری می‌شد اما نیاز به انتقال پســاب در اطراف شــهر منجر به احداث رینگ پســاب شد که از سپاهان‌شهر اطراف اصفهان را دور می‌زند و به باغ رضوان می‌رســد و پس از گذر از تصفیه خانه سپاهان‌شــهر و تصفیه‌خانه جنوب و شــمال برمی‌گردد. او ادامه داد: هوشمندی انتقال میزان آب و محدوده آن نیاز به یک مانیتورینگ دارد که با طراحی نرم افزار یکی از آنها وارد مدار شــده و ســایر موارد نیز به زودی در مدار قرار خواهند گرفت.

معاون محیط زیســت و خدمات شــهری شهرداری اصفهان پیرامون طرح‌های تفصیلی شــهر جدید و تغییرات بعدی آن گفت: ســال گذشــته همه تجهیزات شهری که شامل ۱۵۰ هزار تجهیز در سطح شهر است را در نرم افزار «PM» وارد کردیم، این موضوع کمک می‌کند تا تغییرات در قراردادها به صورت منظم و دقیق انجام شود. او نگهداری را بر تعمیرات مقدم دانست و افزود: در پارک‌ها همه تجهیــزات دارای «کیوآر.کد» مشخص است، بدین ترتیب برای تجهیزات جدید هزینه کمتر و برای تجهیزات با سن بالاتر، هزینه بیشتری به پیمانکاران پرداخت می‌شــود.

بقایی تاکید کرد: از ســویی برنامه هر روزه پیمانکار نیز با نرم‌افزار «نت‌بین» به شــکل مکان‌مند مشــخص شــده اســت که نشان می‌دهد در کجا باید از تجهیزات مراقبت کنند. او با اعلام اینکه استفاده از نــرم افــزار «PM» موجب شــده تا در ســال جاری، قــرارداد نگهداری و تعمیرات حدود ۳۰ درصد کمتر از هزینه‌های ســال‌های گذشــته باشــد، تأکید کرد: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۷ و اصفهان من با کمک «کیو.آر.کد» وســیله موردنظر، مســئولان شــهرداری را از خرابی نیمکت‌ها و ســایر تجهیزات شــهری در پارک‌ها و ســطح شــهر مطلع کنند.