براساس این گزارش این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۷/ ۲ میلی‌متر) ۷/ ۱۶۶درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۱/ ۲ میلی‌متر) ۹/ ۲۴۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. حجم بارش کشور از اول مهر تا پایان ۱۵ مهرماه جاری معادل ۱۱ میلیارد و ۸۶۶ میلیون مترمکعب بوده است. همچنین حوضه آبریز اصلی دریای خزر شاهد بیشترین میزان بارش‌ها ۲/ ۵۵ میلی‌متر بوده و پس از آن حوضه آبریز اصلی دریاچه ارومیه شاهد ۸/ ۷ میلی متر و حوضه‌های آبریز اصلی فلات مرکزی و قره‌قوم هر یک شاهد ۸/ ۱ میلی‌متر بارندگی بوده‌اند. بیشترین بارش‌ها مربوط به ایستگاه رامسر- صفارود در استان مازندران به میزان ۵۰۵میلی‌متر بوده است. علاوه بر این از ابتدای مهرماه تا ۱۵ مهرماه سال آبی جاری حوضه آبریز خزر در مجموع از ۲/ ۵۵ میلی‌متر بارش برخوردار بوده که این میزان بارش در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۶ میلی‌متر، ۲۴۵ درصد و در مقایسه با متوسط دراز مدت ۲/ ۱۶ میلی‌متر، ۷/ ۲۴۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. میزان بارش در حوضه‌های آبریز اصلی خلیج فارس و دریای عمان و مرزی شرق صفر اعلام شده است.